O Duecie

dolnośląskie | Wrocław
Rozpoczęcie: 07.04.2019 godz.: 16:00
Zakończenie: 07.04.2019 godz.: 18:00
40 PLN
Data wygaśnięcia: 13.04.2019
Opis

Wykorzystujący techniki teatralne i body paintingu warsztat „O Duecie” pięknie przekłada się na Życie, bo uczy słuchania w milczeniu. Słuchania nie tylko słów, które ma do powiedzenia druga osoba, bo słów podczas warsztatu używać nie będziemy (prawie), ale całego drugiego człowieka, bo, jak mawiają Majowie- „ja jestem innym Ty”. Wsłuchując się w oddech partnera, uważnie obserwując jego ciało, emocje, odczucia, ruchy, które wykonuje, zaglądamy tak naprawdę wgłąb siebie. Taka postawa przekłada się na Bycie Obecnym dla życiowego partnera, dla Dziecka, przyjaciela, współpracownika. To jest uniwersalna postawa Miłości, która prowadzi do empatii, postawienia się na miejscu drugiego.

Gdy już każdy wyrazi się plastycznie podczas sesji malowania ciała, łagodnie przejdziemy do ćwiczeń w duetach, inspirowanych hatha jogą, kontaktem improwizacją, teatrem ruchu, tańcem butoh. Będziemy synchronicznie oddychać, by móc poruszać się symultanicznie, jak jedno ciało, wsłuchani w rytm ciała, pozwolimy, by wchłonęła nas radosna improwizacja w duecie.

Czego doświadczysz podczas warsztatu?

• skupienia na relacji z drugim człowiekiem
• braterskiej/siostrzanej więzi
• słuchania w ciszy/ bycia słuchanym w ciszy
• synchronizacji z drugą osobą
• obecności we wspólnym działaniu
• działania wspólnie bez zatracania poczucia siebie
• radości ze wspólnego tworzenia

Co Ci da takie doświadczenie w Życiu?

• otworzy Cię na przestrzeń Serca w komunikacji
• lepsze zrozumienie osób, z którymi się kontaktujesz -Gdy dajesz drugiej osobie pełną przestrzeń na zaistnienie stwarzając w sobie wewnętrzną pustkę, ciszę, możesz zauważyć to, co wcześniej przysłaniały Ci myśli, emocje, rozproszenie, ocenianie… Czasem możesz zobaczyć więcej, niż widzi osoba komunikująca.
• poczujesz ile Miłości tkwi w ciszy
• odnajdziesz równowagę w dawaniu i braniu w relacji
• zobaczysz jak można się synchronizować, co jest potrzebne, by efektywnie, wspólnie i twórczo działać
• zobaczysz/poczujesz, że rezygnacja z nawyku myślenia/ formułowania pytań/ odpowiedzi podczas gdy druga osoba komunikuje, to otwarcie Bramy do Boskiej Miłości

Teatr uczy Obecności w działaniu, uczy jak wyjść z medytacji w bezruchu i ciszy do uważności w życiu codziennym. Łatwo jest być obecnym w samotności, a gdy wychodzimy do ludzi, często zaczynamy się rozpraszać. Warto pozostać skupionym zarówno w działaniu jak i niedziałaniu. Warto pozostać skupionym zarówno w samotności jak i z ludźmi. Ten warsztat pokazuje jak to zrobić w praktyce.

Nie jest ważne, czy przyjdziesz z przyjacielem, czy Twoją parą będzie nowo poznana osoba, poprzez intuicyjne malowanie ciała, oswoisz się z nią. Dzięki dotykowi, w który włożymy intencję bezwarunkowej akceptacji, poczujecie siebie wzajemnie. Pozwalając się czule dotykać, by zostać pomalowanym, stwarzasz przestrzeń na nić zaufania, otwierasz bramę do Uniwersalnej Miłości.

Gdzie: Nalanda, Plac Kościuszki 12

Kiedy: 07.04.2019, godz. 16:00-18:00

Cena: 40zł od osoby (w cenie materiały do malowania twarzy)

Zapisy poprzez mail: mara.w16@wp.pl, w celu dokonania rezerwacji miejsca, wykonaj proszę przelew na konto:

Maria Wendland
63 1140 2004 0000 3802 7852 0563 mbank
Ul.Łukasińskiego 5/10, 50-436
W tytule wpisz proszę „O duecie”

O rezerwacji decyduje kolejność wpłat ;*

English version below:

„About the Duet”

It will be a workshop about the duet, using theatrical techniques and body painting, which comes into our lives beautifully, because it teaches listening in silence. Listening not only words that the other person wants to say (because we will not use words during the workshop), but the whole other person, because as the Maya say: I am the other You. Listening to the partner’s breath, carefully observing his body, emotions, feelings, movements that he performs, we look really deeply into ourselves. This attitude makes us present for life partner, for child, friend, boss or employee. This is the universal attitude of Love, that leads to empathy, putting yourself in the place of the other, through imitation.

It is not important whether you will come with a friend, whether your couple will be a newly met person, through intuitive body painting, you’ll get used to this person. Thanks to the touch in which we put the intention of unconditional acceptance, you will feel each other. By letting you feel tenderly to be painted, you create space for a thread of trust, open the gate to Universal Love.

Once everyone is expressive, we will go gently to the exercises in duets, inspired by hatha yoga, contact improvisation, theater of movement, butoh dance. We will be able to breathe synchronously, to be able to move simultaneously, like one body, listening to the rhythm of the body, let us absorb the joyful improvisation in a duet.

What will you experience during the workshop?

• focus on relationships with other people
• brotherly / sisterly relationship
• listening in silence / being listened to in silence
• synchronization with another person
• presence in joint action
• working together without losing your sense of self
• joy of joint creation

What will give you such experience in Life?

• it will open you to the space of the Heart in communication
• better understanding of people you contact – When you give the other person full space to exist, creating an inner emptiness, silence, you can notice what previously obscured your thoughts, emotions, distraction, judgment …
• you will feel how much Love lies in silence
• you will find a balance in giving and taking in a relationship
• you will see how you can synchronize what is needed to effectively, jointly and creatively act
• you will see that giving up the habit of thinking / formulating questions / answers while the other person is communicating is opening the Gate to Divine Love

Where: Nalanda, Plac Kościuszki 12
When: 07.04.2019, 16:00-18:00
Cost: 40zł
Entries via mail: mara.w16@wp.pl, In order to make a reservation, please make a transfer to account:

Maria Wendland
63 1140 2004 0000 3802 7852 0563 mbank
Ul.Łukasińskiego 5/10, 50-436
In the title, please enter „O duecie”

The order of payment determines the booking ;*

Galeria
Prowadzący

Maria Wendland- Jestem aktorką pantomimy. Praca teatralna jest moją praktyką duchową. Kiedy ćwiczę – nie myślę, czuję i jestem bardzo obecna, jestem szczęśliwa. Dzięki pantomimie mogę być wszystkim, mogę doświadczyć wszystkiego: być wodą, ogniem, starym dywanem, ścianą, dowolnym zwierzęciem, dzieckiem, kulawą ciotką, wykonywać każdy możliwy zawód, posiadać każdy przedmiot lub stworzyć taki, który nie istnieje; w każdej chwili znaleźć się w kompletnie innej przestrzeni- a do tego wszystkiego wystarcza mi moje ciało, skupienie i nieskończona wyobraźnia. Gdy uczę, największą radością jest to, że mogę tym doświadczeniem dzielić się z innymi.

English version below:

Maria Wendland- I am an actress of pantomime. Theatrical work is my spiritual practice. When I practice, I do not think, I feel and I am very present, I am happy. Thanks to pantomime, I can be everything, I can experience everything: be water, fire, old carpet, wall, any animal, child, lame aunt, do every possible profession, have any object or create one that does not exist; at any moment find myself in a completely different space – and to all this, my body, concentration and infinite imagination are enough for me.When I teach, the greatest joy is that I can share this experience with others.
Informacje
Rozpoczęcie wydarzenia: 07.04.2019 godz.: 16:00
Zakończenie: 07.04.2019 godz.: 18:00
Cena: 40 PLNTelefon: 502360144
Strona www: www.facebook.com
Adres: dolnośląskie | Wrocław | Plac Kościuszki 12, Nalanda
Zapisy i rezerwacje: zapisy poprzez maila (: mara.w16@wp.pl, o rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat na konto <3

Numer konta bankowego do wpłat: 63 1140 2004 0000 3802 7852 0563
Liczba odwiedzin: 109
Jasna Polska nie jest autorem publikowanych ogłoszeń. Nie odpowiada za ich treść, oferowane usługi bądź produkty.
Wyznajemy zasadę, że każdy kreuje swoją rzeczywistość i sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje.
Wyślij wiadomość do właściciela oferty

O DuecieInne ogłoszenia tego użytkownika

Brak ofert