Top 10 bloga
Rozgość się
Jasna Polska to platforma wyszukiwania i ogłaszania wydarzeń, warsztatów, osób, miejsc, duchowa Polska świadoma Polska alternatywna Polska poza matrixem

REGULAMIN Jasnej Polski

 

 1. Regulamin skrócony Portalu JASNA POLSKA, obowiązujący w okresie od 26.08.2019 r.

  Regulamin skrócony nie stanowi Regulaminu właściwego, zawiera jedynie najważniejsze i najistotniejsze jego postanowienia podane w dogodnej dla przyswojenia, luźnej formie.
 2. Pamiętaj, że rejestrując się, bądź logując się na Portalu akceptujesz postanowienia naszego Regulaminu (poniżej, pod wersją skróconą).

   

  1. Szanujmy swój czas i energię – przed zamieszczeniem ogłoszenia, prosimy, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ)
  2. Zadbaj o wysoką jakość Twojego ogłoszenia (2 zdania lub link do fb / innej strony www, czy ogłoszenia bez żadnego zdjęcia lub obrazka to ogłoszenie, które nie spełnia standardów Jasnej Polski)
  3. Nie używaj dużych liter (kapitalików) w tytule oraz unikaj ich w treści ogłoszenia (kapitaliki czyli “capslock” to według netykiety podniesiony głos, jednak co ważniejsze – w zbitce kilku wyrazów, są dużo mniej czytelne dla ludzkiego oka, czyli Użytkownika – Twego potencjalnego klienta).
  4. Nie zamieszczaj w tytule ogłoszenia linków do innych stron lub facebooka
  5. Pamiętaj, że Twoje ogłoszenie powinno mieć obrazek główny
  6. Zadbaj o dokładny opis ogłoszenia, cennika, terminów, miejsca czy opisu prowadzącego (aby odbiorcy wiedzieli o co chodzi w ogłoszeniu)
  7. Korzystając z dłuższych pakietów na Jasnej Polsce oszczędzasz nawet 15%
  8. Zamieszczaj w ogłoszeniu informacje prawdziwe i aktualne
  9. Umieszczaj ogłoszenia, których przedmiotem są treści zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
  10. Minimalny czas na jaki możesz wykupić ogłoszenie to 30 dni (także wtedy, gdy do rozpoczęcia Twojego warsztatu pozostało np. 3 dni). Warto zatem zadbać, aby Twoje ogłoszenie pojawiło się na Jasnej Polsce odpowiednio wcześniej.
  11. Pamiętaj o aktualizacji Twoich danych w Panelu Klienta (w celu prawidłowego wystawienia Faktury za opłacone usługi).
  12. Bieg terminu ważności Ogłoszenia rozpoczyna się w momencie jego poprawnego opłacenia, zadbaj więc aby było ono zgodne z Regulaminem i byś nie musiał go poprawiać lub uzupełniać przed publikacją.
  13. Jeśli prowadzisz działania niekomercyjne, nie nastawione na zysk, nie mające na celu promocji Twojego przedsiębiorstwa napisz do nas – zapoznamy się z prośbą i wstawimy Twoje ogłoszenie bezpłatnie.
  14. Działamy zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa, kierując się zaufaniem i dobrą wolą względem wszystkich Użytkowników. Ostatecznie jednak, kierując się intuicją i dbając o dobro Jasnej Polski i jej użytkowników, możemy odmówić publikacji danego ogłoszenia.
  15. Wszystkie treści na Jasnej Polsce, w tym treści blogowe objęte są ochroną prawa autorskiego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. prawa własności intelektualnej).
  16. Jeśli po zapoznaniu się z FAQ masz jeszcze pytania lub masz wątpliwości oraz sugestie związane z działalnością Jasnej Polski napisz do nas na kontakt@jasnapolska.pl
  17. Pamiętaj, że wysłana energia i intencja z jaką działasz zawsze do Ciebie wróci 🙂

 

 

REGULAMIN PORTALU JASNA POLSKA, obowiązujący od 26.08.2019 r.

 

PREAMBUŁA

Drodzy Użytkownicy Jasnej Polski, Portal www.jasnapolska.pl powstał, aby łączyć świadomych ludzi i wspierać misję oraz działania Fundacji MY w Sopocie.

Dodawanie ogłoszeń na Jasnej Polsce było bezpłatne przez 1,5 roku. Wprowadzenie płatności jest niezbędne do utrzymania Jasnej Polski.

Pamiętaj proszę, że wszelkie przyszłe zyski z działalności Portalu mają wpierać działanie i rozwój Jasnej Polski oraz realizację celów statutowych Fundacji MY.

Pamiętaj, że wysyłana energia i intencja z jaką działasz na Portalu zawsze do Ciebie wróci. Wspierając Jasną Polskę, wpierasz Fundację MY.

Dziękujemy 🙂

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem obowiązującym w okresie od 26.08.2019 r. do dnia jego zmiany lub aktualizacji.
 2. Wszystkie Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie od dnia 26.08.2019 r. są płatne wg. cennika umieszczonego na stronie https://jasnapolska.pl/dodaj-oferte/
 3. Ogłoszenie musi spełniać wymogi określone w Regulaminie. Administratorzy i Moderatorzy dbają o wysoką jakość ogłoszeń. Dzięki temu również odwiedzający portal czują się na nim dobrze.
 4. Operator portalu nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i za ewentualne transakcje pomiędzy Użytkownikami, bądź beneficjentami oferowanych usług i towarów.
 5. Operator portalu, ani żaden jego Pracownik i Współpracownik nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Użytkownika do ich sprzedaży lub wykonania oraz wypłacalności Użytkowników korzystających z takich usług. Administratorzy Portalu będą starać się podejmować niezbędne czynności w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.
 6. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie odmowę publikacji Ogłoszenia po jego sprawdzeniu pod kątem formalnym, merytorycznym i energetycznym. Jeśli Ogłoszenie będzie pasowało bardziej do innych portali lub nie będzie pasowało do Jasnej Polski, Administratorzy poinformują o tym Użytkownika i dokonają zwrotu środków.

 

DEFINICJE I POJĘCIA

 1. Operatorem portalu (Operatorem serwisu, Operatorem) jest Fundacja MY z siedzibą w Sopocie (biuro: ul. Mieszka I 1/2, 81-785 Sopot), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608755, NIP: 585-147-38-99, REGON: 364028315.
 2. Użyte w dalszej części Regulaminu zwroty Portal, Serwis, Jasna Polska albo jasnapolska.pl oznaczają internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Jasna Polska założony i dostępny w domenie www.jasnapolska.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń oraz czytanie Bloga, w tym wymianę zdań i poglądów Użytkowników w komentarzach Bloga;
 3. Użytkownikiem Serwisu (Użytkownikiem) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która na warunkach i trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
 4. Jako Ogłoszenie należy rozumieć sporządzone przez Użytkownika w formie pisemnej, audio lub video informacje w dziale Wydarzenia, Osoby lub Miejsca dotyczące organizowanego przez Użytkownika lub inne osoby wydarzenia, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. Jako Wydarzenie (zob. dział WYDARZENIA) należy rozumieć spotkanie, warsztat, wykład, inaugurację, kurs, wyjazd rozwojowy, festiwal lub inną formę usługi trwającą jeden lub kilka (kilkanaście) dni z rzędu (rozpoczynający się i kończący się w konkretnej, wskazanej przez Użytkownika dacie kalendarzowej), jak też spotkanie, warsztat, wykład, kurs, wyjazd rozwojowy, festiwal, lub inna forma usługi odbywająca się cyklicznie (nie częściej niż 1 raz w tygodniu). Jeśli świadczysz usługi w trybie ciągłym ogłoś swoją działalność w dziale OSOBY lub MIEJSCA.
 6. Administratorzy, Moderatorzy, Pracownicy, Współpracownicy to osoby fizyczne działające w imieniu Operatora portalu lub świadczące na jego rzecz usługi związane z działalnością Portalu, zapewnieniem jego sprawności i użyteczności.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może zamieszczać swoje Ogłoszenia w 3 działach: OSOBY, MIEJSCA, WYDARZENIA. W każdym z 3 powyższych działów Użytkownik ma do wyboru 3 różne pakiety – dla WYDARZEŃ (na 1,2 lub 3 miesiące), dla OSÓB i MIEJSC (Abonament 1, 3 lub 12 miesięczny).
 3. W dziale OSOBY zamieszcza się profile osób wykonujących lub sprzedających usługi, towary lub działających w przestrzeni objętej tematyką Serwisu. W dziale MIEJSCA zamieszcza się informacje o ośrodkach, pensjonatach, domach i przyjaznych Użytkownikom Serwisu lokalizacjach. W dziale WYDARZENIA zamieszcza się ogłoszenia o wszelkiego rodzaju spotkaniach, festiwalach, zjazdach, warsztatach, sesjach lub innego rodzaju wydarzeniach.
 4. Użytkownik zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe i informacje użyte w Ogłoszeniu, a także zamieszczać Ogłoszenia prawdziwe i aktualne.
 5. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie możliwość korekty lub usuwania – po wezwaniu Użytkownika do ich poprawienia – ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności lub nieaktualnych, a także zmierzających do obchodzenia Regulaminu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Dodając zdjęcie lub film do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż posiada do niego pełne prawa autorskie (osobiste, majątkowe).
 8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Zachowanie takie spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta Użytkownika. W takiej sytuacji Operator portalu podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 9. W celu uniknięcia lekkomyślnego lub omyłkowego składania Ogłoszeń, a także przed zadaniem pytań Administratorowi Serwisu poprzez formularz kontaktowy, każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Najczęściej Zadawanymi Pytaniami – FAQ na stronie internetowej Portalu (jasnapolska.pl).
 10. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki i tytuły Ogłoszeń były związane z treścią tego Ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w tytule Ogłoszenia linków (np. do Facebooka).
 11. Użytkownik przy zamieszczaniu Ogłoszenia może i powinien używać Tagów w celu lepszego i szybszego odnalezienia jego Ogłoszenia przez korzystających z Serwisu.
 12. Użytkownik, w trakcie edycji oferty, może przyporządkować zamieszczane Ogłoszenie do jednej z wybranych przez siebie kategorii / podkategorii, które najlepiej oddają treść jego Ogłoszenia.
 13. Dodatkowo Użytkownik może wystąpić do Moderatora Portalu o dodanie jego Ogłoszenia do maksymalnie 3 kategorii/podkategorii, jeśli one także oddają treść jego Ogłoszenia. Wnioski o dodanie należy składać na adres mailowy kontakt@jasnapolska.pl – koniecznie z podaniem tytułu zgłoszonej Oferty / Ogłoszenia (np. Medytacja dynamiczna OSHO z Janem Kowalskim) i wskazaniem 2 pozostałych kategorii / podkategorii, do których Użytkownik chce także dodać swoje Ogłoszenie.
 14. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rozszerzenia wpisu Oferty Użytkownika do innych, niż wybranej przez niego kategorii / podkategorii, a także zmiany wybranej pierwotnie kategorii / podkategorii w przypadku, gdy treść Oferty nie pasuje do wybranej przez Użytkownika kategorii / podkategorii.
 15. Obowiązkowym elementem Ogłoszenia (niezbędnym do jego publikacji na Portalu) są m.in.:

a) zdjęcie/obrazek główny (w przypadku jego braku Administrator może wstawić dowolny, wybrany przez niego obrazek główny pasujący do ogłoszenia)

b) podanie ceny

c) podanie terminów (w przypadku Wydarzenia)

d) podanie miejsca (miejscowości/województwa)

e) dokładny opis ogłoszenia (opis ogłoszenia, który jest wyłącznie przekierowaniem za pomocą linka do innej strony nie spełnia kryteriów jakości)

f) opis prowadzącego wydarzenie/Ogłoszeniodawcy

16. Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia tylko w ramach Swojego konta. Nie jest dopuszczalne, aby Użytkownik korzystał z Kont innych Użytkowników oraz udostępniał Konta innym osobom.

17. Użytkownicy Portalu mogą kontaktować się ze Sobą poprzez formularze kontaktowe zamieszczone pod treścią danego Ogłoszenia. Zabrania się wykorzystania formularza do kierowania treści obraźliwych, naruszających obyczaje czy godność Ogłoszeniodawcy, a także do rozsyłania spamu czy treści reklamowych.

 

MODERACJA

 1. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do edycji Oferty, Ogłoszenia lub konta Użytkownika, gdyby nie spełniały one wymogów Regulaminu lub Serwisu, tak aby zwiększyć szanse znalezienia jego Ogłoszenia lub Oferty przez korzystających z Serwisu.
 2. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo blokowania lub usuwania ofert, które uznają za sprzeczne z prawem, charakterem Portalu, dobrymi obyczajami, względami słuszności lub będących wynikiem zgłoszenia naruszenia przez innych Użytkowników.
 3. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/Ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku: – spamowania; trollowania;  używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne; działań, które zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu; zamieszania ogłoszeń fikcyjnych.
 1. Komentarze Użytkowników Serwisu są moderowane. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo blokowania lub usuwania komentarzy, które uznają za hejterskie, awanturnicze, sprzeczne z prawem, charakterem i energią Portalu, dobrymi obyczajami, względami słuszności lub będące wynikiem zgłoszenia przez innych Użytkowników.
 2. Ogłoszenie zostanie zaakceptowane i opublikowane na Portalu w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu jego opłacenia (z reguły dzieje się to tego samego dnia).
 3. Jeśli Ogłoszenie nie spełnia wymogów Regulaminu lub standardów Portalu, Ogłoszeniodawca otrzyma e-maila o konieczności jego poprawienia w ciągu 3 dni. Jeżeli Ogłoszenie nie zostanie poprawione do 7 dni od jego umieszczenia przez Ogłoszeniodawcę (zgodnie z wymogami Portalu i wskazówkami Administratora), to nie będzie opublikowane w Portalu, a Ogłoszeniodawca otrzyma zwrot środków.
 4. Administratorzy Portalu będą się starali, aby wszystkie najnowsze ogłoszenia były umieszczone na stronie głównej Portalu, jakkolwiek wykupienie Ogłoszenia (bez wyróżnienia) nie gwarantuje, że znajdzie się ono na stronie głównej Portalu. W związku z dużą ilością Ogłoszeń lub zasadami Portalu będą tam prezentowane najlepiej przygotowane przez Użytkownika i wybrane przez Administratora Ogłoszenia najnowsze.
 5. Administratorzy mogą usunąć Ogłoszenie, bez zwrotu środków, w sytuacji, kiedy Użytkownik edytował je celowo po jego publikacji w ten sposób, że przestało spełniać wymogi Regulaminu oraz standardów Portalu.

 

PŁATNOŚCI

 1. Ogłoszenie pojawi się na Portalu po dokonaniu płatności wg. cennika podanego na stronie jasnapolska.pl, a także po wypełnieniu wymogów określonych w Regulaminie.
 2. Opłata za Ogłoszenie w Portalu może być dokonana:

a) tradycyjnym przelewem bankowym;

b) poprzez szybkie płatności Przelewy24

c) poprzez PayPal

3. Opłaty za usługi świadczone w ramach Portalu uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany przez system przy dokonywaniu płatności za Ogłoszenie lub wskazane w otrzymanej Fakturze.

4. Bieg terminu ważności Ogłoszenia rozpoczyna się w momencie jego poprawnego opłacenia.

5. Płatności na Portalu odbywają się poprzez wybór działu (Wydarzenia, Osoby lub Miejsca) oraz okresu ważności ogłoszenia (dla WYDARZEŃ na 1,2 lub 3 miesiące; dla OSÓB i MIEJSC na 1, 3 lub 12 miesięcy).

6. Aktualny cennik przedstawia się następująco:

Wydarzenia:

 • 1 mc. – 30 zł czyli 1 zł/1 dzień
 • 2 mce – 57 zł (5% zniżki) czyli 0,93 gr./1 dzień
 • 3 mce – 81 zł (10% zniżki) czyli 0,89 gr/1 dzień

Osoby/Miejsca:

 • 1 mc. – 30 zł czyli 1 zł/1 dzień
 • 3 mce – 81 zł (10% zniżki) czyli 0,89 gr./1 dzień
 • 1 rok – 306 zł (15% zniżki) czyli 0,84 gr./1 dzień
 1. Minimalnym okresem (pakietem) ważności Ogłoszenia możliwym do wykupienia jest pakiet 30 dniowy (czyli kiedy do początku Twojego wydarzenia pozostało 4 dni lub 27 dni, to koniecznym jest wykupienie pakietu 30 dniowego).
 2. W przypadku wykasowania przez samego Ogłoszeniodawcę wykupionego Ogłoszenia, zaakceptowanego i opublikowanego na Portalu przez Administratorów, Portal nie zwraca wpłaconych i zaksięgowanych środków.
 3. Jeśli ogłoszenie dotyczy wydarzenia lub działania niekomercyjnego, nie nastawionego na zysk, nie mającego na celu bezpośredniej lub pośredniej promocji przedsiębiorcy czy też degustacji jego wyrobów lub prezentacji usług, to może ono zostać ogłoszone na Portalu bezpłatnie – w tym celu napisz na adres kontakt@jasnapolska.pl
 4. Po dokonaniu płatności za Ogłoszenie oraz jego akceptacji przez Administratora (publikacji na Portalu) Użytkownik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail Fakturę (dowód dokonania opłaty) nie później niż w terminie 7 dni.

 

REKLAMA

 1. Na Portalu można wykupić także inną formę reklamy niż Ogłoszenie.
 2. Wszelkie informacje nt. współpracy reklamowej znajdują się na Portalu www.jasna polska.pl lub pod linkiem https://jasnapolska.pl/wspolpraca-reklama-statystyki-na-jasnej-polsce-intro/ oraz https://jasnapolska.pl/reklama-na-jasnej-polsce/
 3. W celu wykupienia dodatkowej reklamy na Portalu, innej niż Ogłoszenie, możesz skontaktować się Administratorami na adres mailowy kontakt@jasnapolska.pl

 

REKLAMACJE

 1. Jeśli Użytkownik stwierdzi, iż Jasna Polska nie działa zgodnie lub nie wykonuje niniejszego Regulaminu może złożyć Reklamację.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego (https://jasnapolska.pl/kontakt/) lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej login lub e-mail, z jakich Użytkownik korzysta na Jasnej Polsce, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 3. Jasna Polska rozpoznaje Reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Administratorzy Portalu zwrócą się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a wtedy termin 30 dni biegnie od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 4. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administratorzy Portalu mogą wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.
 5. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Administratorów Portalu w ramach Reklamacji (Odwołanie) w terminie 7 dni. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa i związanych z tym roszczeń osób trzecich i instytucji (organów) względem Operatora portalu, bądź jego Administratorów, Pracowników i Współpracowników, Użytkownik przejmuje na Siebie tę odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług w miarę rozwoju Portalu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do stałej aktualizacji Swoich danych w Portalu Klienta m.in. celu wystawienia prawidłowej Faktury za opłacone usługi.
 4. Jasna Polska nie jest stroną ewentualnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Portalu i nie gwarantuje, że kontaktujący się ze sobą Użytkownicy (za pośrednictwem oraz poza Portalem) są uprawnieni do zawarcia i wykonania takich umów.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że portal jasnapolska.pl jest systemem informatycznym o działaniu ogólnopolskim, a zatem w toku jego działania mogą wystąpić niezależne od Operatora portalu awarie techniczne, spowodowane nieprzewidzianymi kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
 6. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego powstałe bez jego winy. Administratorzy Serwisu będą dążyli do jak najszybszego wznowienia działania Serwisu i przeciwdziałania powstawaniu usterek technicznych na przyszłość.
 7. Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika, w przypadku łamania niniejszego Regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku nieodwracalnego zablokowania Użytkownika, blokowane są również wszelkie Ogłoszenia dodane z jego konta. W takim przypadku Operator serwisu nie zwraca kosztów Ogłoszeń poniesionych przez takiego Użytkownika.
 8. Administratorzy Portalu mogą zablokować lub usunąć konto Użytkownika, bądź odmówić publikacji jego Ogłoszeń także w sytuacji uzasadnionych skarg innych osób korzystających z jego usług, bądź w przypadku podejrzenia oszustwa lub chęci wykorzystania braku wiedzy lub naiwności osób korzystających z Portalu.
 9. Administratorzy Portalu mogą zablokować lub usunąć konto Użytkownika, bądź odmówić publikacji jego Ogłoszeń także kiedy słuszność takiego działania – w interesie Jasnej Polski i jej innych Użytkowników –  podpowiada im ich intuicja.
 10. Użytkownik zrzeka się roszczeń wynikających z celowego lub świadomego i niewłaściwego użytkowania przez niego Serwisu, skutkującym np. jego zablokowaniem, zawieszeniem czy usunięciem konta Użytkownika lub edycją Ogłoszenia czy konta.
 1. Wszelkie zamieszczone na Jasnej Polsce materiały, grafiki, układ i kompozycja elementów (layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na Portalu stanowią przedmiot praw Fundacji MY lub Użytkowników. Wszystkie elementy, w tym w szczególności teksty blogowe stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym ewentualnych praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Portalu Jasna Polska materiałów wymaga każdorazowo zgody Fundacji MY i nie może naruszać postanowień powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Fundacji MY, Jasnej Polski oraz jej Użytkowników.
 3. Operator Serwisu jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na Jasnej Polsce zmienionego Regulaminu.
 4. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na Jasnej Polsce, od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie poinformowany o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także odnowienie Ogłoszenia, choćby odbyło się bez logowania w Serwisie oraz pierwszą czynność dokonaną przez Użytkownika na Jasnej Polsce, po wejściu w życie zmian jeśli Użytkownik pozostaje w tym czasie zalogowany.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy i likwidacji jego konta powinien niezwłocznie powiadomić o tym Administratorów Serwisu pod adresem kontakt@jasnapolska.pl
 6. Wszelkie różnice zdań pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem, Operator będzie starał się rozwiązywać na drodze polubownej i mediacyjnej.
 7. Prawem właściwym we wszystkich kwestiach działalności Serwisu jest prawo polskie.
 8. W przypadku braku takiego porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny wg. siedziby Operatora portalu.

 

 

 

Jasna Polska NIE jest autorem publikowanych ogłoszeń. Nie odpowiada za ich treść, oferowane usługi bądź produkty.
Wyznajemy zasadę, że każdy kreuje swoją rzeczywistość i sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje.