Top 10 bloga
Polecane
Rozgość się
Jasna Polska to platforma wyszukiwania i ogłaszania wydarzeń, warsztatów, osób, miejsc, duchowa Polska świadoma Polska alternatywna Polska poza matrixem

REGULAMIN Jasnej Polski

Regulamin Portalu JASNA POLSKA

obowiązujący w okresie od 13.08.2018 r.

 

PREAMBUŁA

Drogi Użytkowniku, Portal Jasna Polska (jasnapolska.pl) powstał, aby łączyć świadomych ludzi i wspierać misję oraz działania Operatora Portalu tj. Fundacji MY w Sopocie. Dodawanie ogłoszeń na Jasnej Polsce jest obecnie bezpłatne i pozostanie bezpłatne tak długo, aż serca Administratorów nie poczują inaczej i będzie to uczciwe dla wszystkich jego Użytkowników. Pamiętaj proszę, że wszelkie przyszłe zyski z działalności Portalu mają wpierać działanie i rozwój Jasnej Polski oraz realizację celów statutowych Fundacji MY. Wspierając Jasną Polskę, wpierasz Fundację MY. Dziękujemy 🙂

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem obowiązującym w okresie od 13.08.2018 r. do dnia jego zmiany lub aktualizacji. W okresie od 01.05.2018 r. możliwe jest bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń przez wszystkich jego Użytkowników.
  2. Wszystkie Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie w dniach od dnia 01.05.2018 r. do odwołania (Okres Promocyjny) są zamieszczane bezpłatnie. Wszystkie Ogłoszenia zamieszczone w Okresie Promocyjnym wygasną z upływem kolejnych dwóch miesięcy po upływie Okresu Promocyjnego, a Użytkownik nie będzie ponosił żadnych kosztów Ogłoszenia widniejącego w tym terminie.
  3. O upływie Okresu Promocyjnego wszyscy Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej na 1 miesiąc przed jego upływem drogą mailową. Będzie też na ten temat informacja w Aktualnościach Portalu.
  4. Płatność w serwisie będzie wprowadzona w nieokreślonej przyszłości, kiedy tak poczują Administratorzy Portalu i będzie to uczciwe dla wszystkich jego Użytkowników.
  5. Wszystkie nowo zamieszczone Ogłoszenia w Serwisie po upływie Okresu Promocyjnego opisanego w ust. 2, będą płatne na warunkach określonych w Serwisie lub/i Regulaminie.
  6. Od dnia prowadzenia płatności w Serwisie wszyscy Użytkownicy zamieszczający swoje Ogłoszenie w dziale OSOBY lub MIEJSCA otrzymają w ramach wykupionego Abonamentu 50% zniżki na wszystkie zamieszczane Ogłoszenia w dziale WYDARZENIA.
  1. Operator portalu nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i ewentualne transakcje pomiędzy Użytkownikami, bądź beneficjentami oferowanych usług i towarów.
  2. Operator portalu, ani żaden jego Pracownik i Współpracownik nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych przez Użytkowników, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Użytkownika do ich sprzedaży lub wykonania oraz wypłacalności Użytkowników korzystających z takich usług. Administratorzy Portalu będą starać się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

   

 1. DEFINICJE I POJĘCIA
  1. Operatorem portalu (Operatorem serwisu, Operatorem) jest Fundacja MY z siedzibą w Sopocie (biuro: ul. Mieszka I 1/2, 81-785 Sopot), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608755, NIP: 585-147-38-99, REGON: 364028315.
  2. Użyte w dalszej części Regulaminu zwroty Portal, Serwis, Jasna Polska albo jasnapolska.pl oznaczają internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Jasna Polska założony i dostępny w domenie www.jasnapolska.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń oraz czytanie Bloga, w tym wymianę zdań i poglądów Użytkowników w komentarzach Bloga;
  3. Użytkownikiem Serwisu (Użytkownikiem) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która na warunkach i trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;
  4. Jako Ogłoszenie należy rozumieć sporządzone przez Użytkownika w formie pisemnej, audio lub video informacje w dziale Wydarzenia, Osoby lub Miejsca dotyczące organizowanego przez Użytkownika lub inne osoby wydarzenia, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  5. Jako Wydarzenie (zob. dział WYDARZENIA) należy rozumieć spotkanie, warsztat, wykład, inaugurację, kurs, wyjazd rozwojowy, festiwal lub inną formę usługi trwającą jeden lub kilka (kilkanaście) dni z rzędu (rozpoczynający się i kończący się w konkretnej, wskazanej przez Użytkownika dacie kalendarzowej), jak też spotkanie, warsztat, wykład, kurs, wyjazd rozwojowy, festiwal, lub inna forma usługi odbywająca się cyklicznie (nie częściej niż 1 raz w tygodniu). Jeśli świadczysz usługi w trybie ciągłym ogłoś swoją działalność w dziale OSOBY lub MIEJSCA.
  6. Administratorzy, Moderatorzy, Pracownicy, Współpracownicy to osoby fizyczne działające w imieniu Operatora portalu lub świadczące na jego rzecz usługi związane z działalnością Portalu, zapewnieniem jego sprawności i użyteczności.

   

 2. KORZYSTANIE Z SERWISU
  1. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownik może zamieszczać swoje Ogłoszenia w 3 działach: OSOBY, MIEJSCA, WYDARZENIA. W każdym z 3 powyższych działów Użytkownik ma do wyboru 3 różne pakiety – dla WYDARZEŃ (na 1,2 lub 3 miesiące), dla OSÓB i MIEJSC (Abonament 1, 3 lub 12 miesięczny). Korzystanie z wszystkich działów i pakietów jest całkowicie bezpłatne.
  3. W dziale OSOBY zamieszcza się profile osób wykonujących lub sprzedających usługi, towary lub działających w przestrzeni objętej tematyką Serwisu. W dziale MIEJSCA zamieszcza się informacje o ośrodkach, pensjonatach, domach i przyjaznych Użytkownikom Serwisu lokalizacjach. W dziale WYDARZENIA zamieszcza się ogłoszenia o wszelkiego rodzaju spotkaniach, festiwalach, zjazdach, warsztatach, sesjach lub innego rodzaju wydarzeniach.
  4. Użytkownik zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe i informacje użyte w Ogłoszeniu, a także zamieszczać Ogłoszenia prawdziwe i aktualne.
  5. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie możliwość korekty lub usuwania – po wezwaniu Użytkownika do ich poprawienia – ogłoszeń niepełnych, ogólnikowych i tych o niskiej wiarygodności lub nieaktualnych, a także zmierzających do obchodzenia Regulaminu.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  7. Dodając zdjęcie lub film do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż posiada do niego pełne prawa autorskie (osobiste, majątkowe).
  8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. Zachowanie takie spowoduje natychmiastowe zablokowanie konta Użytkownika. W takiej sytuacji Operator portalu podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
  9. W celu uniknięcia lekkomyślnego lub omyłkowego składania Ogłoszeń, a także przed zadaniem pytań Administratorowi Serwisu poprzez formularz kontaktowy,  każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Najczęściej Zadawanymi Pytaniami – FAQ na stronie internetowej Portalu (jasnapolska.pl).
  10. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki i tytuły Ogłoszeń były związane z treścią tego Ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w tytule Ogłoszenia linków (np. do Facebooka).
  11. Użytkownik przy zamieszczaniu Ogłoszenia może używać Tagów w celu lepszego i szybszego odnalezienia jego Ogłoszenia przez korzystających z Serwisu.
  12. Użytkownik, w trakcie edycji oferty, może przyporządkować zamieszczane Ogłoszenie do jednej z wybranych przez siebie kategorii / podkategorii, które najlepiej oddają treść jego Ogłoszenia.
  13. Dodatkowo Użytkownik może wystąpić do Moderatora Portalu o dodanie jego Ogłoszenia do maksymalnie 3 kategorii/podkategorii, jeśli one także oddają treść jego Ogłoszenia. Wnioski o dodanie należy składać na adres mailowy kontakt@jasnapolska.pl – koniecznie z podaniem tytułu zgłoszonej Oferty / Ogłoszenia (np. Medytacja dynamiczna OSHO z Janem Kowalskim) i wskazaniem 2 pozostałych kategorii / podkategorii, do których Użytkownik chce także dodać swoje Ogłoszenie.
  14. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rozszerzenia wpisu Oferty Użytkownika do innych, niż wybranej przez niego kategorii / podkategorii, a także zmiany wybranej pierwotnie kategorii / podkategorii w przypadku, gdy treść Oferty nie pasuje do wybranej przez Użytkownika kategorii / podkategorii.

   

 3. MODERACJA
  1. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do edycji Oferty, Ogłoszenia lub konta Użytkownika, gdyby nie spełniały one wymogów Regulaminu lub Serwisu, tak aby zwiększyć szanse znalezienia jego Ogłoszenia lub Oferty przez korzystających z Serwisu.
  2. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo blokowania lub usuwania ofert które uznają za sprzeczne z prawem, charakterem Portalu, dobrymi obyczajami, względami słuszności lub będących wynikiem zgłoszenia naruszenia przez innych Użytkowników.
  1. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/Ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku: – spamowania; trollowania;  używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne; działań, które zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu; zamieszania ogłoszeń fikcyjnych.
  1. Komentarze Użytkowników Serwisu są moderowane. Administratorzy i Moderatorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo blokowania lub usuwania komentarzy, które uznają za sprzeczne z prawem, charakterem Portalu, dobrymi obyczajami, względami słuszności lub będące wynikiem zgłoszenia przez innych Użytkowników.

   

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa i związanych z tym roszczeń osób trzecich i instytucji (organów) względem Operatora portalu, bądź jego Administratorów, Pracowników i Współpracowników, Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu szkody.
  1. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług w miarę rozwoju Portalu.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że portal jasnapolska.pl jest systemem informatycznym o działaniu ogólnopolskim, a zatem w toku jego działania mogą wystąpić niezależne od Operatora portalu awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.
  3. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego powstałe bez jego winy. Administratorzy Serwisu będą dążyli do jak najszybszego wznowienia działania Serwisu i przeciwdziałania powstawaniu usterek technicznych na przyszłość.
  4. Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika, w przypadku wielokrotnego łamania niniejszego Regulaminu lub w sytuacjach próby jego obchodzenia. W przypadku nieodwracalnego zablokowania Użytkownika, blokowane są również wszelkie Ogłoszenia dodane z jego konta. W takim przypadku Operator serwisu nie zwraca kosztów Ogłoszeń poniesionych przez takiego Użytkownika.
  5. Użytkownik zrzeka się roszczeń wynikających z celowego lub świadomego i niewłaściwego użytkowania przez niego Serwisu, skutkującym np. jego zablokowaniem, zawieszeniem czy usunięciem konta Użytkownika lub edycją Ogłoszenia czy konta.
  6. Wszelkie różnice zdań pomiędzy Użytkownikami, a Operatorem, Operator będzie starał się rozwiązywać na drodze polubownej i mediacyjnej.
  7. W przypadku braku takiego porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny wg. siedziby Operatora portalu.

   

   

Jasna Polska NIE jest autorem publikowanych ogłoszeń. Nie odpowiada za ich treść, oferowane usługi bądź produkty.
Wyznajemy zasadę, że każdy kreuje swoją rzeczywistość i sam odpowiada za podejmowane przez siebie decyzje.